Wikt dla domów pomocy społecznej DPS

Wyślij zapytanie o program

INFOLINIA  0801 005 095

Program Wikt (wersja dla stołówki w domu pomocy społecznej) - przeznaczony jest dla dietetyków, prowadzących stołówkę w domu pomocy społecznej. System umożliwia zaplanowanie i ułożenie jadłospisów osobom prowadzącym stołówkę. Program oblicza zawartość kaloryczną i innych wartości odżywczych w przygotowanym jadłospisie. Program został specjalnie przygotowany dla intendentów pracujących w DPS, ponieważ oblicza zawartość odżywczą 87 składników odżywczych, dzięki czemu jest odpowiedni do planowania różnych diet. Tym samym daje możliwiość kontroli Intendenta w zakresie np. kaloryczności posiłku, ilości białka itd. Program daje 100 % gwarancję prawidłowych obliczeń, ponieważ powstał ze współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia - uwzględnia wszelkie straty, pracuje w oparciu o przeliczniki IŻŻ. Tym samym pomaga spełnić wymagania narzucane przez sanepid związane z układaniem jadłospisu (kalorie, wartości odżywcze, normy żywieniowe) w domu pomocy społecznej (DPS).

Przegląd najważniejszych elementów programu:

 • Analiza prosta dla osób zdrowych

 
-Wprowadzanie danych – zakładka Ogólne

Aby program przeprowadził badanie dla osób zdrowych, klikamy na Analiza, a następnie wybieramy Dla osób zdrowych. Wyświetli się okno analizy. W oknie tym należy wypełnić wszystkie pola. Jako numer analizy wpisujemy dowolnie nadany przez siebie numer, możemy tu wpisać również imię i nazwisko osoby badanej lub dowolne słowo.

Analiza prosta dla osób zdrowych

Następnie klikamy na Znajdź, by wpisać nazwę swojej lub obcej placówki (obcą placówkę
wpisują przede wszystkim sanepidy, które analizują różne placówki, akademie, dietetycy
zazwyczaj wpisują tylko własną jedną placówkę, w której pracują lub którą prowadzą).

W wyświetlonym oknie dodajemy nową placówkę przez przyciśnięcie przycisku Dopisz, następnie wpisujemy dane i przyciskamy Zapisz i Zamknij. Możemy również wybrać placówkę, którą wcześniej wprowadzaliśmy, w tym celu klikamy myszką na nazwie placówki – podświetli się na niebiesko, i przyciskamy przycisk Zatwierdź. Istnieje możliwość modyfikacji danych wcześniej wprowadzonej placówki, w tym celu naciskamy przycisk Popraw.

Następnie w polu Od i Do klikamy myszką i wybieramy na wyświetlonym kalendarzu datę - są to dni, w których dany jadłospis obowiązuje. Może być to maksymalnie 10 dni (czyli dekada), jeden dzień lub kilka dni.

Ogólne


 -Wprowadzanie danych – zakładka Osoby/Normy
Klikamy na zakładkę Osoby, by wypełnić informację odnośnie żywionych osób.

Zakładka osoby/normy

W oknie tym zaznaczamy ptaszek w pustym polu obok Dzieci w żłobku i przedszkolu, jeżeli
analiza będzie dotyczyła żywienia dzieci w żłobku i w przedszkolu, ale dla całego dnia –
pojawi się wówczas automatycznie mnożnik normy 75% (25% jest przeznaczone dla kolacji jedzonej w domu), jeśli zaś będziemy planować obiad jednodaniowy wówczas zaznaczamy ptaszkiem pole obok Obiad jednodaniowy – automatycznie zmienią się przeliczniki. Jeśli planowane żywienie nie dotyczy żadnej z wymienionej opcji, wówczas nic nie klikamy, mnożniki zostają tak jak są.
Klikamy na dzień pierwszy. Pojawi się okno Posiłki. W oknie tym klikamy na odpowiedni posiłek – zakładkę, by wpisać informację odnośnie żywionych osób. Jeżeli mają być robione obliczenia np. dla obiadu, klikamy na zakładkę obiad. Jeżeli mają być to obliczenia robione dla całego dnia w domyślnie ustawionej zakładce (I śniadanie) klikamy na plus znajdujący się w kolumnie Cały dzień.

Pojawi się okno Wprowadzanie danych odnośnie norm.
Wprowadzanie danych odnośnie normy

W kolumnie Liczba osób wpisujemy liczbę osób, dla których przeprowadzamy badanie.
Następnie klikamy na plus, by wyświetliły się nam normy dla osób zdrowych.

Wybór normy

Klikamy na odpowiednią grupę (normę) – podświetli się na niebiesko, następnie klikamy
Zatwierdź.

Uwaga!!! Jeżeli chcemy wybrać własną normę, zaznaczamy ptaszek przy Własna (kolumna Baza norm).

Po zatwierdzeniu normy wyświetli się okno Wprowadzanie danych odnośnie norm, w którym
zatwierdzamy raz jeszcze wprowadzoną normę klikając na Zatwierdź. Jeżeli nie chcemy jej
zatwierdzić, klikamy Anuluj.


Wprowadzanie danych odnośnie normy

 -Wprowadzanie danych – zakładka Produkty

Po kliknięciu na zakładkę produkty wyświetli się okno jak poniżej.
Produkty

By wypełnić informacje o produktach na pierwszy dzień, klikamy na zakładkę Pierwszy.
Zaznaczamy, czy wprowadzane produkty będą to produkty rynkowe, czy jadalne (domyślnie
są to rynkowe), potem klikamy na Wybór produktów.
Pojawi się nowe okno Wybór produktów. W oknie tym najpierw zaznaczamy, czy produkty te
będą przeznaczone na cały dzień, czy na poszczególne posiłki.

Produkty

Następnie dodajemy produkty. By dodać produkt możemy go wyszukać przez wpisanie
pierwszych liter w polu szukaj lub klikając na grupę produktu, do której on należy.Po wybraniu produktu wpisujemy w polu Ilość jego ilość i klikamy na Zatwierdź. W ten
sposób dodajemy po kolei następne produkty – szukaj (lub klikamy na grupę, potem produkt,
wpisujemy ilość i Zatwierdź).

Produkty
Po dodaniu wszystkich produktów klikamy Zapisz.

 • Generowanie wyników dla osób zdrowych – analiza prosta

Aby zobaczyć wyniki analizy, klikamy na Raport, Analiza prosta.
Analiza prosta

Otworzy się okno Wybór zakresu analizy, w którym możemy ustawić dla jakiego posiłku/ów, okresu program ma robić badanie, jeżeli badanie ma być prowadzone dla całego wprowadzonego przez nas zakresu, klikamy w zakładce Całość na wybraną przez nas grupę posiłków.

Wybór zakresu analizy

Jeżeli analiza ma dotyczyć posiłku z konkretnego dnia, np. śniadania z trzeciego dnia,
klikamy na zakładkę Dzień 3, potem wybieramy I śniadanie.

Po kliknięciu Zatwierdź, pojawi się okno przedstawiające wyniki dla badanego przez nas
jadłospisu dla wpisanej grupy osób.
Analiza prosta - wyniki

Oczywiście istnieje możliwość wydrukowania powyższego zestawienia. Można także eksportować to zestawienie do innego formatu, np. PDF.

 • Analiza dla osób chorych

Tutaj mogą ułożyć Państwo diety dla osób chorych – wyniki zostaną porównane z normami,
mogą to Państwo również zrobić w Analizie bez norm – patrz dalszy punkt.
Aby przeprowadzić analizę dla osób chorych, należy wejść w Analiza, Dla osób chorych
.
Analiza dla osób chorych

Pojawi się okno z zakładkami Ogólne, Osoby/Normy, Produkty.
Zasada wprowadzania informacji o liczbie osób chorych, przyporządkowania im norm, planowania dla nich produktów jest identyczna jak w przypadku przeprowadzania analizy dla osób zdrowych. Równie identyczna jest zasada generowania i drukowania przez program analizy prostej, wg. grup i analizy szczegółowej, wszystkie kroki postępowania opisane zatem zostały w analizie dla osób zdrowych. Należy pamiętać, że analiza dla osób chorych zawiera normy dla osób chorych, dla osób zdrowych normy dla osób zdrowych, kroki działania są zaś identyczne w obu przypadkach.

 • Receptury

Aby sporządzić recepturę, należy wejść w HACCP, Receptura.


Wyświetli się okno zakładki Ogólne, w którym wypełniamy kolejne pola, prócz Nazwa zakładu/adres – program sam generuje nazwę zakładu, są to dane Państwa placówki. Kolejno wypełniamy Numer dokumentu to nadany przez nas numer, wypełniamy dalej Księgę HCCP, Tytuł – wszystkie pola kolejno, tylko datę utworzenia receptury i identyfikację konsumenta wypełniamy z menu rozwijalnego (datę utworzenia receptury – z kalendarza, identyfikację konsumenta – z opcji do wyboru). W przynależności do grupy potraw wpisujemy np. Zupy, jeśli jest to np. Zupa pomidorowa, następnie wpisujemy wielkość porcji jednostkowej potrawy np. 250 g, a w liczbie porcji wpisujemy liczbę porcji, którą przygotowujemy.Po wypełnieniu wszystkich pól w zakładce Ogólne klikamy na zakładkę Lista składników dla
1 porcji. Otworzy okno, w którym klikamy na Wybór produktów – otworzy się okno Wybór produktów. Zasada wprowadzania produktów jest identyczna jak przy wprowadzaniu produktów w Analizie Prostej dla osób zdrowych ( patrz analiza prosta dla osób zdrowych).

Po wprowadzeniu wszystkich produktów klikamy Zapisz, powrócimy do okna zakładki Lista
składników dla 1 porcji, w którym możemy jeszcze wpisać produkty alergiczne.
Następnie klikamy na zakładkę Sposób przygotowania potrawy i wypełniamy tu wszystkie
pola.Po wypełnieniu wszystkiego klikamy na zakładkę Informacja żywieniowa dla 1 porcji potrawy – otworzy się okno jak poniżej.


Należy pamiętać, aby zapisać recepturę – w tym celu klikamy Zapisz, pojawi się okno Dane
zapisane – klikamy OK. Tutaj możemy wydrukować recepturę – klikamy na Raport, pojawi się podgląd całej receptury, który, aby wydrukować klikamy na ikonę drukarki.
Aby zamknąć okno całej receptury, klikamy Zamknij.


Serdecznie Zapraszamy !!!

Wymagania systemowe:

 • dowolny komputer z systemem Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7/8/10,

 • ok 100MB wolnego miejsca na dysku,

 • dowolna drukarka.


Producent:
NET-KOMP Usługi Informatyczne
Wyślij zapytanie
Zamów program
Pobierz demo

INFOLINIA  0801 005 095

Kwitariusz

Program Ewidencja Opłat (Kwitariusz) służy do ewidencjonowania obecności i nieobecności dzieci, a tym samym do obliczania opłaty pobieranej za dzieci z tytułu uczęszczania do żłobka. Program Kwitariusz uwzględnia opłatę stałą, opłatę za wyżywienie - wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków w żłobku oraz opłaty dodatkowe. W programie istnieje możliwość dokonywania odliczeń. Program Ewidencja Opłat (Kwitariusz) nalicza odpowiednią należność do zapłaty. Intendent nie musi już wypisywać kwitków dla rodziców, można je wydrukować z programu. Oczywiście w programie istnieje możliwość drukowania zestawień, np. osobodni, naliczania odsetek itd. Program jest niezbędnym narzędziem usprawniającym pracę intendenta w żłobku. Istnieje wersja programu z przedszkolem.


Przegląd najważniejszych funkcji programu Kwitariusz:

 • Kartoteka Grupy

W celu założenia poszczególnych grup należy kliknąć przycisk "Grupy" a następnie "Nowa". Pojawi się okno Dodawanie grupy.

Dodawanie grupy

W oknie tym wpisujemy nazwę grupy, wypełniamy opis, np. dzieci w wieku od 3 do 4 lat, następnie wybieramy, czy jest to grupa przedszkolna czy żłobek przez kliknięcie na białe kółko - znajduje się obok Przedszkole lub Żłobek, następnie wpisujemy imię i nazwisko Opiekuna. W celu zapisu danych klikamy Zapisz, jeśli nie chcemy Zapisać, klikamy Zamknij.

 

 • Kartoteka Dzieci

Aby założyć kartotekę dziecka, należy wybrać Dzieci, a następnie kliknąć Nowy.

Dzieci

Wpisujemy tutaj w odpowiednich polach dane dziecka, tj. imię, nazwisko, ulicę, kod, miejscowość, datę i miejsce urodzenia oraz uwagi.

Na zakładce Rodzic/Opiekun można wpisać dane dotyczące opiekunów dziecka takie jak imię, nazwisko, ulica itd. Jeżeli Państwo nie potrzebują wypełniać tych danych, należy przejść do zakładki Grupa, gdzie wybieramy grupę, do której uczęszcza dziecko.

Następnie klikamy na zakładkę Opłaty.

Opłaty dzieci

Tu wybieramy opłaty, które są przyporządkowane do danego dziecka.

Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia klikamy na pusty kwadrat (zaznaczamy ptaszkiem).

Wybieramy z kalendarza od kiedy do kiedy korzysta z wyżywienia. Jeśli korzysta bezterminowo zaznaczamy ptaszkiem, jeśli do określonego dnia wybieramy datę z kalendarza.

Wybieramy posiłki, z których korzysta dziecko przez kliknięcie myszką w odpowiedni kwadrat.

Dalej wpisujemy dzienną liczbę godzin, procent opłaty stałej i opłaty za wyżywienie oraz kwotę zwolnienia za wyżywienie, jeżeli wynosi 0, wpisujemy 0. Możemy również przyporządkować dziecku odpowiednie zajęcia dodatkowe.

 • Tworzenie nowego miesiąca.

Aby utworzyć nowy miesiąc, klikamy Dziennik, Otwórz nowy miesiąc, Żłobek.

Pojawi się okno Otwieranie nowego miesiąca.

Nowy miesiąc

Wybieramy z menu rozwijalnego miesiąc, jaki ma być utworzony. Przy rozpoczynaniu pracy z programem i zakładaniu pierwszy raz nowego miesiąca wpisujemy w odpowiednich polach kwotę opłaty stałej, minimalną liczbę godzin oraz opłatę za poszczególne posiłki. Program sam oblicza dzienną stawkę. Dalej wpisujemy kwotę za wyżywienie i jaki jest zwrot za wyżywienie w przypadku nieobecności. Jeżeli nalicza się odsetki, należy wpisać oprocentowanie jakiemu podlegają. Następnie należy wybrać z kalendarza datę będącą terminem płatności.

Uwaga!!!

Po utworzeniu pierwszy raz danego miesiąca, np. Stycznia, przy tworzeniu kolejnego miesiąca program sam wczyta sobie dane z miesiąca, który utworzyliśmy wcześniej, czyli nie musimy nanosić za każdym razem danych. Tzn. jeżeli tworzymy maj, a utworzony był już kwiecień, przy tworzeniu maja zostaną wczytane dane z kwietnia itd.

Jeżeli zmienią się dane np. dzienna stawka, opłata stała itd, wówczas przy zakładaniu miesiąca z wczytanymi danymi zawsze możemy wpisać nowe dane.

W kalendarzu zaznaczamy ptaszkiem dni, które są wolne (nie trzeba zaznaczać sobót i niedziel).

Dni wolne

 

 • Zaznaczanie nieobecności dziecka w miesiącu (Dziennik Aktualny)

Aby zaznaczyć nieobecność dziecka w miesiącu, należy wejść w Dziennik, Aktualny.

Dziennik aktualny

Następnie wybrać dziecko, które było nie obecne. Możemy wybrać je poprzez klikniecie na dane dziecko – podświetli się na niebiesko lub przez przycisk Szukaj wg. Wybieramy według jakiego kryterium chcemy wyszukać np. nazwisko, wpisujemy w następnym polu nazwisko lub pierwsze litery nazwiska.

Nieobecności
Zaznaczamy ptaszkiem, dni, w którym było nieobecne oraz czy odliczać wyżywienie. Klikamy Zapisz, by zapisać nieobecność danemu dziecku. Jeśli chcemy przyporządkować nieobecność i odliczenie nowemu dziecku, znów wybieramy dziecko – podświetli się na niebiesko i w dzienniku zaznaczamy nieobecność i odliczenie.

Uwaga!!!

Pozostałe pola np. Dzienna liczba godzin, od kiedy korzysta z wyżywienia itd. program generuje sam automatycznie na podstawie wcześniej wpisanych przez nas ustawień. Pola zatem są nieaktywne.

 • Zestawienia płatności.

Aby wejść w zestawienia, klikamy Zestawienia, a potem Płatności.

Zestawienie płatności

Aby wybrać, za który miesiąc chcemy robić zestawienie należy wybrać miesiąc z menu rozwijalnego – kliknąć na strzałkę, możemy również wybrać grupę, dla której robimy zestawienie (również wybieramy grupę z menu rozwijalnego grupy). Możemy zobaczyć zestawienie zapłaconych – klikamy na biały kwadrat obok Zapłacone, analogicznie postępujemy jak chcemy zobaczyć niezapłacone, wszyscy, odchodzące. Aby przejść do wszystkich, klikamy Wszyscy.

 • Zestawienia rozliczenie dziecka.

Aby wejść w zestawienie rozliczenia dziecka, należy kliknąć na Zestawienia, Rozliczenia Dziecka. Pojawi się okno Wybór dziecka do rozliczenia. I tu klikamy na dziecko, którego chcemy mieć zestawienie rozliczenia – podświetli się na niebiesko (możemy je też wybrać przez Szukaj wg i w następnym polu wpisać jego nazwisko lub pierwsze litery nazwiska), a następnie klikamy na Wybierz.

Rozliczenie dziecka

Pojawi się okno z widocznym zestawieniem danego dziecka, możemy je wydrukować – klikamy Drukuj Zestawienie i postępujemy analogicznie jak przy drukowaniu zestawienia płatności, tj. klikamy na ikonę drukarki, okno zamykamy przyciskiem Zamknij.

 • Zestawienie do Księgowości

Aby wejść w to zestawienie, klikamy Zestawienie, Do księgowości. Pojawi się okno poniżej. Tu również możemy wybrać miesiąc, za jaki chcemy zobaczyć zestawienie.

Zestawienie do księgowości

 • Rejestracja płatności

Aby wejść w Rejestracja płatności, klikamy Płatności, Rejestracja. Następnie wybieramy miesiąc, za który chcemy dokonać rejestracji płatności – wybieramy z menu rozwijalnego, potem klikamy na dziecko, za które chcemy zarejestrować płatność – podświetli się na niebiesko, potem na przycisk Rejestruj płatność.Pojawi się nowe okno Rejestracja zapłaty za przedszkole. Gdy wpiszemy kwotę i wybierzemy datę z kalendarza, klikniemy na Zapisz, zarejestrujemy płatność. Uwaga!!! Jeśli chcemy wydrukować rodzicowi potwierdzenie wpłaty wówczas najpierw zaznaczamy ptaszkiem pusty kwadrat obok Potwierdzenie Zapłaty, potem klikamy na Rejestruj płatność. Zaznaczając ptaszek w kwadracie obok Odchodzące możemy zobaczyć rejestrację płatności za dzieci Odchodzące, na Zapłacone wykaz dzieci, za które uiszczono opłatę, na Niezapłacone wykaz dzieci, za które nie uiszczono opłaty. Aby przejść do pełnej listy dzieci, klikamy Wszyscy.

Rejestracja płatności

Rada rodziców

Program Rada Rodziców - umożliwia ewidencjonowanie wpłat i wypłat z puli Rady Rodziców. Umożliwia dowolne definiowanie kategorii przychodów i wydatków. Program daje możliwość drukowania m.in. raportów kasowych i zestawień miesięcznych. Przeznaczony jest dla intendenta lub kierownika administracji. Usprawnia pracę intendenta lub kierownika administracyjnego odpowiedzialnego za finanse Rady Rodziców w żłobku.


Przegląd najważniejszych elementów programu:

 • Dodawanie KP

Aby dodać nowe KP, należy kliknąć w oknie głównym programu na przycisk Dodawanie KP.

Wyświetli się okno Dodawanie KP.

Dodawanie KP

W oknie tym na kalendarzu wybieramy myszką datę rejestracji. Następnie poprzez kliknięcie myszką na ikonę Strzałki i plusa wybieramy rodzaj przychodu.

Po wybraniu przychodu wpisujemy w polu Nr KP numer dokumentu KP, w kolejnym polu wartość przychodu oraz w następnym polu opis. W celu zatwierdzenia danych klikamy Zapisz.

Jeżeli nie chcemy nic wprowadzić, klikamy na Wyjdź.

 • Dodawanie faktury

W celu dodania faktury należy w oknie głównym programu kliknąć na Dodaj FV.

Pojawi się okno Dodawanie faktury.

Dodawanie faktury

Aby zaksięgować fakturę, należy wybrać z kalendarza odpowiednią datę. W tym celu klikamy na strzałkę, pojawi się kalendarz, w którym myszką zaznaczamy właściwą datę.

Następnie klikamy na ikonę ze strzałką i plusem, by pojawiły się rodzaje kosztów.

Po wybraniu rodzaju kosztu wpisujemy w polu Nr faktury jej numer, w kolejnym polu wartość rozchodu oraz w następnym polu opis. W celu zatwierdzenia danych klikamy Zapisz.

Jeżeli nie chcemy nic dodawać klikamy Wyjdź.

 

 • Dodawanie wyciągu bankowego

Aby zaksięgować wyciąg bankowy klikamy w oknie głównym na Dodaj WB.

Pojawi się okno Dodawanie WB.

Dodawanie wyciągu bankowego

W oknie tym wpisujemy wszystkie dane dokumentu. Datę rejestracji wybieramy naciskając strzałkę – wyświetli się kalendarz, a następnie wybierając na nim myszką odpowiedni dzień.

 

 • Drukowanie Raportu Kasowego

Aby wydrukować raport kasowy, należy w oknie głównym wybrać obojętnie który dokument, jednak z takim samym numerem RK – podświetli się na niebiesko, a następnie kliknąć na Raport Kasowy.

Pojawi się podgląd wydruku.

Aby wydrukować dokument klikamy na ikonę drukarki.

Aby wybrać np. kolejną stronę, nie pierwszą, należy kliknąć na strzałkę, aby przejść na ostatnią stronę należy kliknąć na strzałkę z kreską.

Aby ustawić liczbę stron do drukowania należy kliknąć na ikonę drukarki z narzędziem.

Aby zamknąć okno, należy kliknąć Close.

 • Drukowanie Raportu Okresowego (Przychodów i Kosztów)

Aby wydrukować raport okresowy należy w oknie głównym kliknąć na obojętnie jaki dokument z danego miesiąca, aby wydrukować Raport Okresowy z danego miesiąca, następnie należy kliknąć na Raport Okresowy. Pojawi się podgląd wydruku.

Drukowanie raportu okresowego

Aby wydrukować dokument Przychodu klikamy na ikonę drukarki.

Aby wydrukować Koszty należy kliknąć na strzałkę. W programie strony z kosztami występują po wszystkich stronach przychodów. Tym samym wydruk przychodów i kosztów ma postać dziennika tabelarycznego.

Pojawi się podgląd kosztów. Aby wydrukować należy kliknąć na ikonę drukarki, aby zamknąć okno po wydrukowaniu należy kliknąć Close.

 

 • Usuwanie dokumentu

Aby usunąć dokument należy w oknie głównym kliknąć na dokument, który chcemy usunąć – podświetli się na niebiesko, a następnie kliknąć na Usuń.

Usuwanie dokumentu

Pojawi się okno z komunikatem „Czy chcesz usunąć wybrany dokument?”

Jeśli tak, klikamy Ok, jeśli nie Anuluj.

Wikt

Program Wikt doskonale wspomaga pracę Intendenta i Dietetyka w żłobku (wersja dla stołówki w żłobku). Daje mu 100 % gwarancje ułożenia prawidłowego jadłospisu, ponieważ wszystkie obliczenia zostały sprawdzone przez Instytut Żywności, ponadto na odpowiedniej wersji programu pracują również pracownicy sanepidów, którzy w programie kontrolują placówki podrzędne.

W programie Wikt Intendent może:
 • ułożyć jadłospis od jednego posiłku do dekady (zgodnie z wytyczną sanepidu);
 • dla nieskończenie dużej grupy dzieci;
 • dla dzieci w wieku żłobkowym (odpowiedni mnożnik dla żłobków i odpowiednie normy żywienia dla dzieci w wieku żłobkowym),
 • sprawdzić poprawność jadłospisu wobec aktualnych wymagań sanepidu,
 • obliczyć kalorie w przygotowanych posiłkach, ich pozostałą wartość odżywczą.
Program stołówkowy Wikt (wersja dla stołówki w żłobku) pozwala Intendentowi spełnić wymagania sanepidu, ponieważ:

 • zawiera normy żywienia dla dzieci w żłobku,
 • normy wyżywienia dla dzieci w żłobku,
  • wszystkie obliczenia wychodzą w przeliczeniu na jedno dziecko i porównywane są z aktualnymi normami dla dzieci chodzących do żłobka, dzięki czemu Intendent wie, czy jadłospis ułożony jest poprawnie, czy nie, ponadto widzi jakich wartości odżywczych jest za dużo lub za mało, ile powinno ich być.
  • Często Intendenci przekazują wydruk z programu Wikt do sanepidu razem z wydrukiem raportu żywieniowego wydrukowanego z programu Spiżarnia.


Uwaga!!! Program uwzględnia wszelkie straty talerzowe i technologiczne, dzięki czemu dajemy Państwu gwarancję prawidłowych obliczeń, które dodatkowo zostały sprawdzone przez odpowiednią katedrę Instytutu Żywności.

Przegląd najważniejszych elementów programu:

 • Analiza prosta dla osób zdrowych

 
-Wprowadzanie danych – zakładka Ogólne

Aby program przeprowadził badanie dla osób zdrowych, klikamy na Analiza, a następnie wybieramy Dla osób zdrowych. Wyświetli się okno analizy. W oknie tym należy wypełnić wszystkie pola. Jako numer analizy wpisujemy dowolnie nadany przez siebie numer, możemy tu wpisać również imię i nazwisko osoby badanej lub dowolne słowo.

Analiza prosta dla osób zdrowych

Następnie klikamy na Znajdź, by wpisać nazwę swojej lub obcej placówki (obcą placówkę
wpisują przede wszystkim sanepidy, które analizują różne placówki, akademie, dietetycy
zazwyczaj wpisują tylko własną jedną placówkę, w której pracują lub którą prowadzą).

W wyświetlonym oknie dodajemy nową placówkę przez przyciśnięcie przycisku Dopisz, następnie wpisujemy dane i przyciskamy Zapisz i Zamknij. Możemy również wybrać placówkę, którą wcześniej wprowadzaliśmy, w tym celu klikamy myszką na nazwie placówki – podświetli się na niebiesko, i przyciskamy przycisk Zatwierdź. Istnieje możliwość modyfikacji danych wcześniej wprowadzonej placówki, w tym celu naciskamy przycisk Popraw.

Następnie w polu Od i Do klikamy myszką i wybieramy na wyświetlonym kalendarzu datę - są to dni, w których dany jadłospis obowiązuje. Może być to maksymalnie 10 dni (czyli dekada), jeden dzień lub kilka dni.

Ogólne


 -Wprowadzanie danych – zakładka Osoby/Normy
Klikamy na zakładkę Osoby, by wypełnić informację odnośnie żywionych osób.

Zakładka osoby/normy

W oknie tym zaznaczamy ptaszek w pustym polu obok Dzieci w żłobku i przedszkolu, jeżeli
analiza będzie dotyczyła żywienia dzieci w żłobku i w przedszkolu, ale dla całego dnia –
pojawi się wówczas automatycznie mnożnik normy 75% (25% jest przeznaczone dla kolacji jedzonej w domu), jeśli zaś będziemy planować obiad jednodaniowy wówczas zaznaczamy ptaszkiem pole obok Obiad jednodaniowy – automatycznie zmienią się przeliczniki. Jeśli planowane żywienie nie dotyczy żadnej z wymienionej opcji, wówczas nic nie klikamy, mnożniki zostają tak jak są.
Klikamy na dzień pierwszy. Pojawi się okno Posiłki. W oknie tym klikamy na odpowiedni posiłek – zakładkę, by wpisać informację odnośnie żywionych osób. Jeżeli mają być robione obliczenia np. dla obiadu, klikamy na zakładkę obiad. Jeżeli mają być to obliczenia robione dla całego dnia w domyślnie ustawionej zakładce (I śniadanie) klikamy na plus znajdujący się w kolumnie Cały dzień.

Pojawi się okno Wprowadzanie danych odnośnie norm.
Wprowadzanie danych odnośnie normy

W kolumnie Liczba osób wpisujemy liczbę osób, dla których przeprowadzamy badanie.
Następnie klikamy na plus, by wyświetliły się nam normy dla osób zdrowych.

Wybór normy

Klikamy na odpowiednią grupę (normę) – podświetli się na niebiesko, następnie klikamy
Zatwierdź.

Uwaga!!! Jeżeli chcemy wybrać własną normę, zaznaczamy ptaszek przy Własna (kolumna Baza norm).

Po zatwierdzeniu normy wyświetli się okno Wprowadzanie danych odnośnie norm, w którym
zatwierdzamy raz jeszcze wprowadzoną normę klikając na Zatwierdź. Jeżeli nie chcemy jej
zatwierdzić, klikamy Anuluj.

Wprowadzanie danych odnośnie normy

 -Wprowadzanie danych – zakładka Produkty
Po kliknięciu na zakładkę produkty wyświetli się okno jak poniżej.
Produkty

By wypełnić informacje o produktach na pierwszy dzień, klikamy na zakładkę Pierwszy.
Zaznaczamy, czy wprowadzane produkty będą to produkty rynkowe, czy jadalne (domyślnie
są to rynkowe), potem klikamy na Wybór produktów.
Pojawi się nowe okno Wybór produktów. W oknie tym najpierw zaznaczamy, czy produkty te
będą przeznaczone na cały dzień, czy na poszczególne posiłki.

Produkty

Następnie dodajemy produkty. By dodać produkt możemy go wyszukać przez wpisanie
pierwszych liter w polu szukaj lub klikając na grupę produktu, do której on należy.Po wybraniu produktu wpisujemy w polu Ilość jego ilość i klikamy na Zatwierdź. W ten
sposób dodajemy po kolei następne produkty – szukaj (lub klikamy na grupę, potem produkt,
wpisujemy ilość i Zatwierdź).

Produkty
Po dodaniu wszystkich produktów klikamy Zapisz.

 • Generowanie wyników dla osób zdrowych – analiza prosta

Aby zobaczyć wyniki analizy, klikamy na Raport, Analiza prosta.
Analiza prosta

Otworzy się okno Wybór zakresu analizy, w którym możemy ustawić dla jakiego posiłku/ów, okresu program ma robić badanie, jeżeli badanie ma być prowadzone dla całego wprowadzonego przez nas zakresu, klikamy w zakładce Całość na wybraną przez nas grupę posiłków.

Wybór zakresu analizy

Jeżeli analiza ma dotyczyć posiłku z konkretnego dnia, np. śniadania z trzeciego dnia,
klikamy na zakładkę Dzień 3, potem wybieramy I śniadanie.

Po kliknięciu Zatwierdź, pojawi się okno przedstawiające wyniki dla badanego przez nas
jadłospisu dla wpisanej grupy osób.
Analiza prosta - wyniki

Oczywiście istnieje możliwość wydrukowania powyższego zestawienia. Można także eksportować to zestawienie do innego formatu, np. PDF.

 • Analiza dla osób chorych

Tutaj mogą ułożyć Państwo diety dla osób chorych – wyniki zostaną porównane z normami,
mogą to Państwo również zrobić w Analizie bez norm – patrz dalszy punkt.
Aby przeprowadzić analizę dla osób chorych, należy wejść w Analiza, Dla osób chorych.
Analiza dla osób chorych

Pojawi się okno z zakładkami Ogólne, Osoby/Normy, Produkty.
Zasada wprowadzania informacji o liczbie osób chorych, przyporządkowania im norm, planowania dla nich produktów jest identyczna jak w przypadku przeprowadzania analizy dla osób zdrowych. Równie identyczna jest zasada generowania i drukowania przez program analizy prostej, wg. grup i analizy szczegółowej, wszystkie kroki postępowania opisane zatem zostały w analizie dla osób zdrowych. Należy pamiętać, że analiza dla osób chorych zawiera normy dla osób chorych, dla osób zdrowych normy dla osób zdrowych, kroki działania są zaś identyczne w obu przypadkach.

 • Receptury

Aby sporządzić recepturę, należy wejść w HACCP, Receptura.
Receptura

Wyświetli się okno zakładki Ogólne, w którym wypełniamy kolejne pola, prócz Nazwa zakładu/adres – program sam generuje nazwę zakładu, są to dane Państwa placówki. Kolejno wypełniamy Numer dokumentu to nadany przez nas numer, wypełniamy dalej Księgę HCCP, Tytuł – wszystkie pola kolejno, tylko datę utworzenia receptury i identyfikację konsumenta wypełniamy z menu rozwijalnego (datę utworzenia receptury – z kalendarza, identyfikację konsumenta – z opcji do wyboru). W przynależności do grupy potraw wpisujemy np. Zupy, jeśli jest to np. Zupa pomidorowa, następnie wpisujemy wielkość porcji jednostkowej potrawy np. 250 g, a w liczbie porcji wpisujemy liczbę porcji, którą przygotowujemy.

Receptury -> ogólne

Po wypełnieniu wszystkich pól w zakładce Ogólne klikamy na zakładkę Lista składników dla
1 porcji. Otworzy okno, w którym klikamy na Wybór produktów – otworzy się okno Wybór produktów. Zasada wprowadzania produktów jest identyczna jak przy wprowadzaniu produktów w Analizie Prostej dla osób zdrowych ( patrz analiza prosta dla osób zdrowych).

Po wprowadzeniu wszystkich produktów klikamy Zapisz, powrócimy do okna zakładki Lista
składników dla 1 porcji, w którym możemy jeszcze wpisać produkty alergiczne.
Następnie klikamy na zakładkę Sposób przygotowania potrawy i wypełniamy tu wszystkie
pola.Po wypełnieniu wszystkiego klikamy na zakładkę Informacja żywieniowa dla 1 porcji potrawy – otworzy się okno jak poniżej.
Informacja

Należy pamiętać, aby zapisać recepturę – w tym celu klikamy Zapisz, pojawi się okno Dane
zapisane – klikamy OK. Tutaj możemy wydrukować recepturę – klikamy na Raport, pojawi się podgląd całej receptury, który, aby wydrukować klikamy na ikonę drukarki.
Aby zamknąć okno całej receptury, klikamy Zamknij.


Użytkownicy programu Wikt to pracownicy:

 • sanepidów,
 • szpitali,
 • akademii medycznych,
 • sanatoriów,
 • ponadto Intendenci:
 • szkół,
 • przedszkoli,
 • żłobków,
 • ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • domów wczasów dziecięcych itd

   

Dzięki programowi Intendent ma pewność, że jego jadłospisy są prawidłowe i dostosowane pod względem kalorii i wartości odżywczych oraz norm do aktualnych wymagań. Nasza współpraca z Instytutem ponadto w 100 % gwarantuje, że w przypadku nowych wyznaczników pojawią się one w programie.

 

Doskonałym dopełnieniem programu Wikt dla Intendenta jest program magazynowy Spiżarnia.


Serdecznie Zapraszamy !!!