Spiżarnia dla przedszkola

Wyślij zapytanie o program

INFOLINIA  0801 005 095

Program magazynowy Spiżarnia to doskonałe narzędzie, które wspomaga pracę intendenta w zakresie prowadzenia stołówki w przedszkolu, szkole, domu dziecka, słowem w placówce zbiorowego żywienia. Program dostosowany jest do wymagań intendentów pracujących w placówkach budżetowych, ponieważ w programie wszystko bilansuje się do zera i brak jest odchyleń od cen ewidencyjnych.

Praca na programie Spiżarnia gwarantuje oszczędność czasu Intendenta i usprawnienie jego codziennych czynności.

Program magazynowy Spiżarnia jest programem magazynowym stworzonym specjalnie dla intendentów i dietetyków, magazynierów. Doskonale usprawnia pracę Intendenta, ponieważ wykonuje za Państwa wszystkie obliczenia i zestawienia na koniec miesiąca, oblicza stawkę żywieniową. Zawiera on magazyn spożywczy, gospodarczy itp. Obejmuje przychody, rozchody, kartoteki towarów, raporty żywieniowe przedstawiające jadłospis, liczbę osób (w tym dzieci, personelu, gości – zależnie od Państwa potrzeb), obliczoną stawką żywieniową na 1 osobę, całkowity koszt przygotowania wszystkich posiłków itd.

Generuje JPK, zestawienia do przetargów na podstawie kodów CPV, PKWiU lub grup produktów.

Program pozwala na przeprowadzanie następujących operacji:

Przychód

- wprowadzamy towary do magazynu na podstawie otrzymanego dokumentu zakupu np. faktura, PZ, paragon.

przychod

Po wprowadzaniu towarów w oknie “Przychody” zostanie wyświetlona lista towarów, które wybraliśmy. Na dole okna wyświetlone zostanie podsumowanie dokumentu z podziałem na stawki VAT oraz ceny netto i brutto. W programie jest funkcja pozwalająca zmienić, dodać lub usunąć pozycję z dokumentu.

Rozchód

a) raport żywieniowy

- w tym menu dostępny jest raport żywieniowy, który automatycznie tworzy dokument RW oraz sam dokument RW bez raportu żywieniowego, który służy do rozchodów niezwiązanych z żywieniem np. towar zepsuty, uszkodzony itp.

rozchod

W wyświetlonym oknie ustawiamy  datę oraz jeżeli jest taka potrzeba zmieniamy
numer automatyczny na inny. Wybieramy stawkę żywieniową, a następnie wypełniamy jadłospis wpisując:
-  potrawy na poszczególne posiłki;
-  liczbę osób korzystających z żywienia.
Liczbę wszystkich osób program oblicza nam automatycznie. Możemy wpisać dodatkowy opis, będzie on widoczny na wydruku.

b) pozostałe rozchody

- funkcja pozwalająca na dokonanie rozchodu towaru z magazynu, który nie został zużytkowany do przygotowania posiłku.

Przegląd przychodów i rozchodów

- w programie istnieje możliwość przeglądania wprowadzonych dokumentów przychodu oraz dokumentów rozchodu i raportów żywieniowych. W wyświetlonym oknie możemy przeglądać wszystkie dokumenty przychodu, które wprowadziliśmy.

Możemy również modyfikować wprowadzone dokumenty. Istnieje możliwość modyfikacji dowolnego dokumentu, ponieważ nie ma żadnego zamykania miesięcy i blokowania dokumentów. Istnieje jednak pewne naturalne ograniczenie, mianowicie nie można usunąć lub zmienić towaru na przychodzie jeżeli towar został już rozchodowany, musimy najpierw usunąć ten towar z rozchodu a następnie możemy go usuwać z przychodu.

Przegląd przychodów

"Popraw dokument" nie jest dostępne gdy zaznaczymy dokument "PZ - który został scalony", ponieważ dokumentów scalonych nie można już rozdzielić i tym samym nie można zmieniać dokumentów PZ, które zostały scalone.

Zaznaczony dokument możemy również usunąć i nie ma limitu ani ograniczeń w usuwaniu przychodów, należy jednak pamiętać, że towary z wybranego przychodu nie mogą być jeszcze rozchodowane, jeżeli tak jest to trzeba usunąć je z rozchodów. Jeżeli usuniemy dokument ze środka powstanie luka, ale pod ten numer możemy wstawić nowy dokument, wybierając ręcznie numer w trakcie wprowadzania dokumentu Gdy chcemy wprowadzić "Fakturę korektę", towary nie mogą być rozchodowane, jeśli zostały rozchodowane, należy je usunąć z rozchodów.

Uwaga, "Faktury korekty" służą do wprowadzania Faktur korygujących VAT otrzymanych od dostawcy i nie służą one do zmiany błędnie wprowadzonego dokumentu przychodu. Aby poprawić tylko dokument wystarczy wybrać "Popraw dokument".

Program zawiera m.in. takie zestawienia miesięczne:

- Zużycia z magazynu przedstawiające stan początkowy, przychód, rozchód, saldo końcowe towarów.

Zestawienie to jest najważniejszym zestawieniem dla wszystkich intendentów i magazynierów, które jest wykonywane na koniec miesiąca. Dzięki temu zestawieniu w bardzo szybki sposób zobaczymy stan początkowy towarów w danym dniu/miesiącu, następnie ich przychód i rozchód oraz saldo końcowe.

Zużycie z magazynu

Poprzez zaznaczenie opcji w prawym górnym rogu „Cena średnia” uzyskamy uśrednione ceny poszczególnych produktów.

Przycisk "Drukuj" spowoduje wydrukowanie zestawienia, które widzimy w oknie.

Istnieje także możliwość wydrukowania krótkiego podsumowania dotyczącego zużycia magazynu poprzez kliknięcie przycisku „Druk krótki”, które pokazuje tylko podsumowania bez towarów.

- Zestawienie przychodów i rozchodów wartościowo-ilościowe.

W danym oknie mamy możliwość wyświetlenia dokumentów za wybrany okres “Wg towaru”, “Wg cen”, “Wartościowe przychodów”, “Wartościowe rozchodów”.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Gdy chcemy zobaczyć zestawienie według towaru, naciskamy zakładkę “Wg towaru”, następnie z prawej strony ustawiamy daty "Od" i "Do", które będą obejmować okres za jaki robimy zestawienie, potem przyciskamy “Oblicz”. Na zestawieniu będzie widoczna ilość towarów, które zostały przyjęte oraz wydane z magazynu w określonym przez nas okresie.

Kolejnym zestawieniem jest “Wg cen”, również ustawiamy daty Wyświetlona zostanie suma dokumentów rozchodu i przychodu za wybrany okres z podziałem na poszczególne dni. Zestawienie to możemy wydrukować.

Kolejnym zestawieniem jest “Wartościowe przychodów” - wyświetlona zostanie kwota netto i brutto przychodów za wybrany okres z podziałem na poszczególne towary, ich ilość, wartość netto i brutto. Zestawienie “Wartościowe przychodów” jest bardzo przydatne szczególnie gdy chcemy sprawdzić do celów przetargowych, wartość przychodów towarów np. w ciągu roku.

Następnym zestawieniem jest “Wartościowe rozchodów” wyświetlona zostanie kwota netto i brutto rozchodów za wybrany okres z podziałem na poszczególne towary, ich ilość, wartość netto i brutto.

- Zestawienia raportów żywieniowych z wyliczoną stawką miesięczną oraz dzienną.

Zestawienie raportów żywieniowych

Z prawej strony mamy także możliwość wyboru stawki żywieniowej. W polach "Od" i "Do" ustawiamy zakres dat okresu, który nas interesuje. W oknie wyświetli się lista raportów żywieniowych wraz obliczonymi wartościami. Z prawej strony wyświetli się podsumowanie łącznej ilości poszczególnych posiłków, natomiast na dole okna program podsumuje rozchody oraz obliczy średni koszt posiłku na osobę.

Dane zestawienie możemy wydrukować.

- Stan magazynu na dzień aktualny i na dowolny dzień

Stan i wartość magazynu jest tak prowadzona przez program, że magazyn zawsze bilansuje się do zera, nie powoduje odchyleń cen wynikających z naliczania podatku VAT.

Stan magazynu

W wyświetlonym oknie przedstawiony jest stan magazynowy na dzień, w którym wykonujemy to zestawienie.

W polu "Stan magazynu na dzień" możemy ustawić datę na dowolnie wybrany dzień

i tym samym zobaczyć zestawienie towarów, które były na stanie magazynowym w tamtym dniu.

W prawym górnym rogu okna znajduje się pole “Sortuj wg”, w którym możemy ustawić sposób sortowania stanu magazynowego. Ponadto możemy z prawej strony okna ustawić inne kryteria wyświetlania towarów.

Można również wyświetlić tylko stany zerowe. Na dole okna znajduje się podsumowanie całkowitej wartości magazynu. Przedstawione zestawienie możemy wydrukować.

Program ponadto posiada następuję możliwości:

- posiada kilka niezależnych magazynów np. spożywczy, gospodarczy, środków czystości itd.

- kartoteki towarów oraz historię ruchu towarów, kartoteki dostawców;

W menu kartoteki dostępne są opcje dotyczące zarządzania kartotekami czyli bazą danych dostawców oraz towarów. Możliwa jest ich modyfikacja, dodawanie i usuwanie, drukowanie.

Dostępne są poszczególne kartoteki:
- Kartoteki wszystkich dostawców, których wprowadziliśmy do programu.
- Towary – stan aktualny.

Okno to pokaże listę wszystkich towarów, które wprowadziliśmy do programu, wraz z ich aktualnym stanem magazynowym oraz informacją posiadanego towaru na stanie np. cena, wartość, data przychodu, nr przychodu.

- Towary – historia.
Okno to przedstawia historię towarów, ich przychodów, rozchodów oraz stanu.

Istnieje dodatkowa funkcję Informator, która pokazuje informacje o przychodach, rozchodach oraz aktualnym stanie danego towaru. Na górze okna możemy ustawić zakres dat okresu, który nas interesuje.

- rozwiązuje problem przyjmowania dokumentów PZ i faktur zbiorczych za dostawy;

Scalanie dokumentów służy do łączenia dokumentów PZ, w przypadku gdy wprowadzamy towary do magazynu na podstawie dostawy, natomiast fakturę za towar otrzymujemy dopiero po jakimś czasie. Dzieje się tak najczęściej przy cyklicznych dostawach pieczywa, mleka, gdzie towar otrzymujemy codziennie a fakturę co jakiś czas.

Uwaga!!!

Po scaleniu dokumentów nie ma możliwości rozdzielenia tych dokumentów.

- możliwość przeprowadzenie remanentu, drukowanie arkuszy remanentowych czystych bądź z ilością;

Ramanent

W wyświetlonym oknie wybieramy poprzez zaznaczenie rodzaj arkusza remanentowego, który nas interesuje. Mamy tu możliwość wyboru arkusza:

- ze stanem magazynowym,

- bez stanu magazynowego,

- oraz puste druki, które dają nam możliwość samodzielnego wypełniania dokumentu.

- w przypadku pomyłki program pozwala na poprawianie, usuwanie lub wstawianie dokumentów w dniach poprzednich, można rejestrować korekty faktur VAT;

Krekta

W oknie faktury korekty są trzy zakładki:

- Dokument

- Przed korektą

- Po korekcie.

W zakładce „Dokument” należy uzupełnić dane z dokumentu obcego, czyli numer oraz podstawę korekty, a także datę, oraz rodzaj dokumentu. Pola z danymi dostawcy są uzupełnione i nieaktywne, nie można zmienić dostawcy. Nr dokumentu, do którego wprowadzamy korektę wyświetli się automatycznie, będzie to nr dokumenty, który zaznaczyliśmy. W zakładce "Przed korektą", znajdują się towary z dokumentu przychodu. tych towarów nie można usuwać ani poprawiać. W zakładce "Po korekcie", wyświetlona jest lista towarów, która musi być zgodna z tym, co mamy na fakturze po skorygowaniu, w tej zakładce możemy zmienić, dodać lub usunąć pozycję z dokumentu. Jeżeli wprowadziliśmy wszystkie dane do dokumentu, to dokument zatwierdzamy, możemy zobaczyć dokument przed wydrukowanie lub wydrukować go.

- pozwala na łatwą i szybką archiwizację, tj. na zabezpieczenie danych;

- prowadzi rozchody wg kolejki FIFO i tym samy potrafi pamiętać za użytkownika różne ceny na kartotece;

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, co potwierdzają intendenci i magazynierzy wielu placówek budżetowych w całym kraju. To właśnie dzięki SPIŻARNI ich praca stała się łatwiejsza i szybsza, a co najważniejsze wszystkie niezbędne zestawienia na koniec miesiąca wykonują w ciągu chwili.

O dostosowaniu programu Spiżarnia do specyfiki stołówek w przedszkolu świadczy bilansowanie się do zera i brak odchyleń od cen ewidencyjnych.

Użytkownicy programu to Intendenci:

  • szkół,

  • przedszkoli,

  • żłobków

  • ośrodków,

  • szpitali,

  • sanatoriów.

Dzięki programowi ich praca stała się mniej praco i czasochłonna, wszyscy doceniają łatwość obsługi programu.

Doskonałym dopełnieniem programu Spiżarnia jest program żywieniowy Wikt.Serdecznie Zapraszamy !!!

Do programów dołączona jest instrukcja obsługi w wersji multimedialnej, czyli oglądamy i słuchamy. Filmy te znajdują się na płycie z programami oraz w internecie. Filmy podzielone są na etapy, z których każdy trwa ok 15-20 min. Programy są bardzo szczegółowo omówione w filmach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może łatwo wdrożyć program oglądając instrukcję a w przypadku dodatkowych pytań może skontaktować się z naszą pomocą techniczną 58 661 74 21.

Pomoc techniczna jest bezpłatna, bez żadnych limitów.

Wymagania systemowe:

  • dowolny komputer z systemem Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7/8/10,

  • ok 100MB wolnego miejsca na dysku,

  • dowolna drukarka.Producent:
NET-KOMP Usługi Informatyczne
Wyślij zapytanie
Zamów program
Pobierz demo

INFOLINIA  0801 005 095