ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej. Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Każdy zakład pracy (statek) jest obowiązany posiadać książkę kontroli sanitarnej. 2. W razie gdy poszczególne działy lub oddziały zakładu pracy znajdują się poza jego siedzibą lub w różnych obiektach w tej samej miejscowości, każdy dział (oddział) jest obowiązany posiadać osobną książkę kontroli sanitarnej. 3. Wzór książki kontroli sanitarnej określa załącznik do rozporządzenia. § 2. 1. Książka kontroli sanitarnej jest prowadzona w formie zeszytu liczącego nie mniej niż 20 ponumerowanych stron. 2. Książka kontroli sanitarnej podlega oparafowaniu oraz opieczętowaniu na pierwszej i ostatniej stronie przez właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy (działu, oddziału) lub siedzibę armatora państwowego terenowego (portowego) inspektora sanitarnego. 3. Książka kontroli sanitarnej powinna być okazywana na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. § 3. 1. Organ, o którym mowa w § 2 ust. 3, przeprowadzając kontrolę, dokonuje wpisu do książki kontroli sanitarnej. 2. Wpis do książki kontroli sanitarnej powinien zawierać w szczególności następujące dane: 1) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która przeprowadziła kontrolę, 2) datę i godzinę kontroli, 3) stwierdzone naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, 4) wydane doraźne zalecenia, uwagi i wnioski oraz terminy ich wykonania, 5) podpis osoby przeprowadzającej kontrolę. 3. Pod wpisem dokonanym w książce kontroli sanitarnej kierownik zakładu pracy (statku) lub wyznaczony przez niego pracownik jest obowiązany złożyć podpis. 4. Wpis, o którym mowa w ust. 2, nie może zastąpić sporządzenia protokołu kontroli, jeżeli stwierdzone naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji. O sporządzeniu protokołu należy zamieścić informację w książce kontroli sanitarnej. § 4. O usunięciu stwierdzonego naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych kierownik zakładu pracy (statku) jest obowiązany zawiadomić organ, który przeprowadził kontrolę, nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu. § 5. Przepisy § 2 ust. 3, § 3 ust. 1 oraz § 4 stosuje się odpowiednio do pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych w imieniu państwowego inspektora sanitarnego. § 6. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie książek kontroli sanitarnej (Monitor Polski z 1955 r. Nr 3, poz. 42). § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. (poz. 289) (strona pierwsza) KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ ........................................................................................ (nazwa i adres zakładu pracy (statku) ........................................................................................ (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór nad zakładem) ........................................................................................ (nazwa i adres organu założycielskiego) Strony parzyste (2, 4, 6, 8 itd.) Data i godzina kontroli Nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej Stwierdzenie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych lub numer protokołu kontroli Strony nieparzyste (3, 5, 7, 9 itd.) Wydane zalecenia, uwagi, wnioski oraz terminy ich wykonania. Informacje o sporządzeniu protokołu Podpisy Wyniki kontroli wykonania zalecenia (wniosku), uwzględnienia opinii, data i podpis osoby kontrolującej osoby kontrolującej kierownika